Ośrodek

OPIS OGÓLNY FUNKCJONOWNIA STACJONARNEGO OŚRODKA  LECZENIA UZALEŻNIEŃ.


Pobyt pacjenta w Ośrodku  jest całodobowy i trwa 30 dni . W tym czasie pacjenci uczestniczą w  intensywnym podstawowym programie terapii, który realizowany jest w formie codziennych zajęć terapeutycznych grupowych w wymiarze 6 godzin dziennie oraz psychoterapii indywidualnej.  Głównym nurtem pracy jest terapia behawioralno – poznawcza, treningi zachowań asertywnych, z wykorzystaniem elementów socjoterapii, muzykoterapii i rysunku, jogi. W ramach określonych przez kompetencje i warsztat członków zespołu terapeutycznego.

 

Zespół terapeutyczny składa się z

 • lekarza psychiatry ,
 • lekarza internisty,
 • specjalisty psychoterapii uzależnień,
 • instruktorów terapii uzależnień,
 • instruktora jogi   
 • pielęgniarek.

 

Do 30-dniowego programu leczenia kwalifikowani są pacjenci uzależnieni od alkoholu a także z diagnozą uzależnienia od patologicznego hazardu.

Warunkiem przyjęcia  jest pisemna akceptacja regulaminu funkcjonowania placówki. Pacjenci podpisują kontrakt terapeutyczny co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków terapii. Podczas pobytu pacjent objęty jest także  opieką lekarską i pielęgniarską. Pacjenci funkcjonują w rytmie określonym przez plan dnia. Spotykają się również z terapeutami indywidualnie, w wymiarze godzin dostosowanym do potrzeb konkretnego pacjenta.

 

Psychoterapia grupowa odbywa się w dwóch blokach terapeutycznych od  9.30 – 14.00  przed południem i od 15.30 do 17.00  po południu. Każdy tydzień pobytu pacjenta w ośrodku stacjonarnym wiąże się z realizowaniem kolejnych tematów trwającego 30 dni programu terapii.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 • Praca nad motywacją pacjenta do terapii; edukacja na temat zasad funkcjonowania na terapii, jej planowania oraz zakresu odpowiedzialności pacjenta  za swoje trzeźwienie. Rola samoobserwacji w procesie trzeźwienia poprzez stosowanie procedur: dzienniczka głodu alkoholowego i dzienniczka uczuć.
 • Praca nad tożsamością trzeźwiejącego uzależnionego. Pacjenci uzyskują wiedzę na temat objawów uzależnienia umożliwiającą autodiagnozę oraz uświadomienie sobie faktu nieuleczalności, chroniczności choroby i możliwości zatrzymania jej przez abstynencję. Edukacja pacjentów na temat rozwoju i roli psych. mechanizmów uzależnienia.
 • Praca nad uświadomieniem sobie destrukcyjnego wpływu używania środków psychoaktywnych na poszczególne obszary życia i związaną z tym dezorganizacją życia w wymiarze intra - psychicznym i interpersonalnym. Praca nad rozpoznawaniem u siebie i innych pacjentów przejawów psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
 • Praca nad uznawaniem bezsilności wobec alkoholu. Pacjenci uświadamiają sobie nieodwracalność utraty kontroli nad piciem, hazardem itp. Następuje zainicjowanie procesu godzenia się z chorobą i ograniczeniami dla dalszego życia osoby trzeźwiejącej, które z uzależnienia wynikają. Istotnym dla tego etapu terapii jest wskazanie na źródło i rolę rozwoju życia duchowego osoby uzależnionej.                               
 • Trening asertywnych zachowań abstynenckich. Praca nad zwiększaniem umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Takich jak : odmawianie picia alkoholu, informowanie o uzależnieniu, rozwój umiejętności w komunikacji interpersonalnej.
 • Zapobieganie nawrotom picia, przyjmowania innych środków psychoaktywnych lub zachowań będących źródłem uzależnienia. Podsumowanie 30-dniowej  terapii intensywnej  oraz opracowanie programu dalszego trzeźwienia.


Zajęcia odbywają się w grupach, w których w sposób cykliczny  powtarzają się tematy zajęć – tak aby każdy z pacjentów mógł zrealizować pełny program terapii.