Regulamin

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ „TERAPIE OD ZARAZ”

REGULAMIN

 

1. Terapia uzależnienia od alkoholu/patologicznego hazardu w tutejszym ośrodku trwa 30 dni, i jest terapią płatną.

 

2. W sytuacjach uzasadnionych możliwe jest przedłużenie pobytu w ośrodku za dodatkową opłatą.


3. W razie rezygnacji pacjenta z leczenia, wydalenia z ośrodka w wyniku łamania zasad regulaminu czy kontraktu lub przerwania terapii z jakichkolwiek innych przyczyn – pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.


4. Warunkami koniecznymi do rozpoczęcia leczenia są:

-w przypadku zespołu odstawiennego – odtrucie w ośrodku lub w warunkach szpitalnych (koszt detoksykacji wliczony jest w cenę terapii);

-zgoda pacjenta na leczenie potwierdzona podpisaniem kontraktu terapeutycznego;

-brak przeciwwskazań medycznych do udziału pacjenta w programie terapeutycznym.

 

5. Od chwili podpisania kontraktu terapeutycznego pacjent zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich zasad zawartych w powyższym regulaminie oraz w kontrakcie terapeutycznym. Łamanie zasad regulaminu ośrodka oraz zasad określanych przez kontrakt terapeutyczny może być przyczyną dyscyplinarnego usunięcia z ośrodka.


6. Podczas pierwszej rozmowy z lekarzem tutejszego ośrodka pacjent zobowiązany jest do ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków oraz ich dawek, w razie konieczności zobowiązany oddać do depozytu leki utrudniających korzystanie z programu terapeutycznego. Leki zatwierdzone przez lekarza pacjent zobowiązany jest przyjmować ściśle według zaleceń.


7. Pacjent samodzielnie pokrywa wszelkie koszty leczenia chorób współistniejących.


8. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest stawić się w ośrodku z zapasem leków na czas trwania terapii.


9. W czasie pobytu w ośrodku pacjent ma obowiązek poddać się badaniom alkomatem o każdej porze i na każde wezwanie personelu medycznego i terapeutycznego.


10. Palenie tytoniu dozwolone jest jedynie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych (taras). Bezwzględnie zakazuje się palenia w którejkolwiek części budynku głównego jak również w budynkach pozostałych.


11. Zakazuje się picia czaju (bardzo mocnej herbaty) oraz wszelkich napojów energetyzujących. Picie dużych ilości kawy nie jest wskazane.


12. Pacjent zobowiązany jest bezwzględnie dbać o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.


13. W ośrodku obowiązuje zasada dyskrecji i wzajemnego szacunku.


14. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 6:00. Po godzinie 23:00, pacjentom nie wolno przebywać poza własnym pokojem.


15. Każdego pacjenta bezwzględnie obowiązuje rozkład dnia.


16. Z zajęć terapeutycznych, mityngu AA lub zajęć rekreacyjnych zwalnia jedynie lekarz bądź terapeuta. Niestawienie się na zajęcia bez uzgodnienia tego z wyżej wymienionymi osobami będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.


17. Na czas zajęć należy bezwzględnie wyłączać telefony komórkowe.


18. Zakazuje się wnoszenia na zajęcia jedzenia oraz napojów (z wyłączeniem wody mineralnej).


19. Poza udziałem w zajęciach grupowych pacjent zobowiązany jest również dbać o kontakt indywidualny z personelem terapeutycznym ośrodka, co oznacza obowiązek zgłaszania się na sesje indywidualne nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.


20. Niedziela jest wyłącznym dniem przeznaczonym na odwiedziny rodziny i przyjaciół. Pacjent jest odpowiedzialny za zachowanie swoich gości.


21. Bezwzględnie zakazuje się wnoszenia na teren ośrodka alkoholu w jakiejkolwiek postaci (zakaz dotyczy zarówno samych pacjentów jak i osób odwiedzających).


22. Zakazuje się pacjentom opuszczania ośrodka bez uzgodnienia z personelem ośrodka.


23. Podczas grupowych wyjść poza ośrodek pacjentowi nie wolno bez zezwolenia personelu oddalać się od grupy.


24. Ewentualne usterki i awarie urządzeń i sprzętów znajdujących się na terenie ośrodka winny być niezwłocznie zgłaszane personelowi.


25. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w ośrodku prosimy o kontakt z personelem.