RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy Pana/Panią, że :

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Terapii Uzależnień „Terapie od zaraz" Waldemar Borowski, 34-220 Maków Podhalański, Grzechynia 647, NIP 547-100-84-52

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Waldemar Borowski, tel. 604 112 509,    e-mail: terapia@terapieodzaraz.com.pl

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie przepisów prawa, podpisanych kontraktów terapeutycznych i pisemnych zgód, w celu:

  • udzielania odpowiedzi na zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz ewentualnej dalszej korespondencji w tym zakresie
  • udzielania informacji na zapytania drogą telefoniczną
  • realizacji usług medycznych i terapeutycznych, w ramach zawartego z Ośrodkiem kontraktu terapeutycznego
  • prowadzenia dokumentacji medycznej
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych: wystawianie rachunków/faktur przez Ośrodek Terapii Uzależnień „Terapie od zaraz";

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mają charakter dobrowolny, jednak bez ich podania nie
    będziemy mogli udzielić informacji, świadczyć usług zdrowotnych w ramach kontraktu, wystawiać
    rachunków/faktur;

5. Dane będą przechowywane przez okres wyznaczony właściwymi przepisem prawa;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej ;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
    osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
    przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
    danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
    uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
    decyzji oraz profilowaniu;

10.Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.